Головна » 2020 » Січень » 31 » Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
21:23
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

СХВАЛЕНО                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою школи                                                                                      наказ по школі

протокол № 6                                                                                                      № 240 від 27.12.2019

від 21.12.2019

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

В ЧЕРКАСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 26 ІМ. І. Ф. МОМОТА

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1.Загальні положення

1. 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 26 ім. І. Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (далі — Положення, школа) розроблене відповідно до статті 41 частини 2 Закону України «Про освіту» (далі — Закон про освіту) та статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту».

1.2. Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • підвищити якість освітньої діяльності та якість освіти;
 • проводити моніторинг технологій навчання;
 • проводити моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • проводити спостереження за станом соціально-психологічного середовища школи;
 • здійснювати контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;
 • здійснювати контроль виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів та рішень педради школи;
 • вивчати результати педагогічної діяльності, виявляти позитивні і негативні тенденції в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;
 • збирати, обробляти та накопичувати інформацію для підготовки проектів рішень;
 • аналізувати результати реалізації наказів і розпоряджень по школі;
 • надавати методичну допомогу педагогічним працівникам;
 • здійснювати контроль за дотриманням академічної доброчесності в школі;
 • здійснювати контроль за створенням умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • оптимізувати освітнє середовище школи;
 • створити умови для підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників.                                                                                                 

1.3.Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • критерії, правила і процедури створення оптимального освітнього середовища;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • створення в школі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників школи;
 • механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами школи.

1.4. Стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, систему та механізми забезпечення академічної доброчесності схвалює педагогічна рада школи та затверджує наказом директор школи                                                                                           

 1.5.Самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти за процедурами, визначеними в цьому Положенні, здійснюється щороку в травні.

1.6.Учасниками самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти є керівництво школи, педагогічні працівники школи, здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні представники.

1.7.Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснює директор школи, за його дорученням заступники директора з навчально-виховної роботи або створена з цією метою комісія. Як експерти до участі в контролі можуть залучатися сторонні компетентні організації й окремі фахівці.

1.8.Для забезпечення керування процесом вивчення якості освітньої діяльності та якості освіти директором школи призначається відповідальна особа – заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

2.Стратегія та процедури забезпечення якості освіти

2.1.Стратегія забезпечення якості освіти ґрунтується на таких принципах:

 • відповідності Державним стандартам початкової освіти та Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • відповідальності за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • системності в управлінні якістю освітньої діяльності та якості освіти;
 • партнерства;
 • здійснення обґрунтованого моніторингу якості освітнього процесу;
 • відкритості інформації та прозорості процедур системи забезпечення якості освіти.

2.2 Основні процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти:

 • оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • щорічний моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти;
 • моніторинг професійного зростання керівних та педагогічних працівників;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази для організації освітнього процесу;
 • розвиток  інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність школи;
 • забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників школи і здобувачів освіти;
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню)
 • забезпечення належних умов харчування здобувачів освіти;
 • створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

3. Критерії, правила і процедури створення

оптимального освітнього середовища

3.  1.Оцінювання освітнього середовища закладу освіти відбувається за такими критеріями:

 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;
 • забезпечення навчальними та іншими приміщеннями для реалізації освітньої програми;
 • створення умов для харчування здобувачів освіти і працівників;
 • застосування підходів для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників;
 • планування та реалізація діяльності щодо запобігання проявам дискримінації, боулінгу (цькуванню);
 • облаштування приміщень і території школи з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування;
 • забезпечення архітектурної доступності території та будівель для учнів з особливими освітніми потребами;
 • формування освітнього простору, що мотивує до навчання здобувачів освіти.

 

  3.  2. Оцінювання освітнього середовища відбувається у способи:

 • спостереження за формою що додається (Додаток 1);
 • анкетування педагогічних працівників;
 • анкетування учнів;
 • анкетування батьків, інших законних представників учнів.

 

4. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

 1. 4.1. Навчальні досягнення учнів у школі оцінюють відповідно до вимог законодавства.
 2. 4.2. Навчальні досягнення учнів 1-х класів оцінюються відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи».
 3. 4.3. Навчальні досягнення учнів 2-х класів оцінюються відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».
 4. 4.4. Навчальні досягнення учнів 3-4-х класів оцінюються відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
 5. 4.5. Навчальні досягнення учнів 5-11-х класів оцінюються відповідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів затверджених наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13.04.2011 № 323 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
 6. 4.6. Основні види оцінювання здобувачів освіти — поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
 7. 4.7. Поточний контроль здійснюють шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, зокрема для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру.
 8. Окрім того, поточний контроль здійснюють під час практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань. 4.8. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюють шляхом державної підсумкової атестації у формах згідно із Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН від 07.12.2018 № 1369.Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності школи та якості освіти.
 9. 4. 9. Для відстеження результатів навчання учнів, у школі проводиться:
 • моніторинг навчальних досягнень учнів — один раз на семестр;
 • моніторинг наступності між ланками освіти за окремим планом — на початку та наприкінці навчального року.                                                                                                                                                            Результати моніторингу можуть оприлюднюватися на офіційному вебсайті школи.

 

5. Критерії, правила і процедури оцінювання

педагогічної діяльності педагогічних працівників

 

 • 5.1. Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників є:
 • освітній рівень;
 • вміння педагога планувати свою діяльність та аналізувати її результативність;
 • використання компетентісного підходу до навчання та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти;
 • результати атестації, сертифікації;

підвищення рівня професійної компетентності та майстерності;участь у розробці авторських програм та (або) навчальних посібників, затверджених (схвалених) в установленому порядку;наявність методичних розробок, статей тощо;участь в інноваційній роботі, втілення освітніх проектів.провадження експертної діяльності.                                                                                                                                                                                                                                               

  5.2. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників відбувається у способи:

 • вивчення документації, зокрема календарно-тематичного плану;
 • спостереження за навчальним заняттям (Додаток 2);
 • інтерв’ю за результатами спостереження за навчальним заняттям;
 • анкетування здобувачів освіти та їхніх батьків, інших законних представників;
 • ведення діагностичних карт.

 

6. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

 • 6.1 .Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників школи здійснюється за такими критеріями:
 • наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності школи;
 • сформованість процесу управління внутрішньою системою забезпечення якості освіти;
 • здійснення самооцінювання управлінської діяльності;
 • формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;
 • планування та вживання заходів щодо утримання в належному стані будівель приміщень і обладнання школи;
 • ефективна кадрова політика керівника школи;
 • налагодження конструктивної співпраці усіх учасників освітнього процесу;
 • впровадження та реалізація політики академічної доброчесностінаявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.                                                                                                                                   

6.2. Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників школи відбувається у способи:вивчення документації, зокрема Стратегії розвитку, Статуту школи, річному плану роботи школи на рік, протоколів засідань педагогічної ради, наказів керівника з питань основної, адміністративно-господарської діяльності та кадрових питань;

анкетування педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, інших законних представників.

 

7. Механізми забезпечення академічної доброчесності

Механізм забезпечення академічної доброчесності функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» та Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І. Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області, схваленого педагогічною радою школи (протокол № 4 від 30.10.2019) та затверджений наказом по школі від 30.10.2019 № 202.

                                    8. Створення в школі інклюзивного освітнього середовища,                                                                                           універсального дизайну та розумного пристосування

 

Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Школа (за потреби) створює інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення батьків такий клас утворюється в обов’язковому порядку.

Для навчання осіб з особливими освітніми потребами враховуються відповідні аспекти:

 1. Облаштування освітнього середовища (доступність).
 2.  Забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та допоміжними засобами навчання відповідно до потреб здобувача освіти.
 3. Облаштування ресурсної кімнати.

 

9. Інформаційні системи для ефективного управління школою.

 

Школа забезпечує збір, аналіз і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньою діяльністю та освітніми програмами на основі використання інформаційних систем. Ефективному  управлінню  якістю  освітньої  діяльності  в  школі сприяють  система ІСУО, програма КУРС Школа та  додатки Google.

Система  електронного  документообігу  забезпечує  єдиний  механізм  у роботі  з  документами,  унеможливлює  їх  дублювання,  допомагає  ефективно здійснювати  їх  пошук,  володіючи  мінімальною  інформацією  про  них,  надає можливість паралельного виконання операцій, що дозволяє скоротити час руху документів  і  підвищити  оперативність  їх  виконання.  Інформаційні  системи  дозволяють  забезпечити  моніторинг  якості діяльності  школи  та  приймати  ефективні  управлінські  рішення  щодо  її вдосконалення.

 

10. Механізм забезпечення внутрішнього моніторингу якості освіти.

 

Механізм забезпечення внутрішнього моніторингу якості освіти функціонує відповідно до Положення про внутрішній моніторинг якості освіти Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І. Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області, схваленого педагогічною радою школи (протокол № 6 від 21.12.2019) та затверджений наказом по школі від 27.12.2019 № 240.

 

11.Забезпечення публічної інформації.

 

            Публічність інформації про діяльність школи забезпечується згідно з Законом України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами. На офіційному сайті школи розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті школи, систематично оновлюється.         

 

Директор школи                                                                                                                           Г. О. Титаренко

Переглядів: 250 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]