Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації 

з української мови і літератури

в 11 класі у 2014 – 2015 н. р.

 

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводиться 24 квітня 2015 року в пунктах тестування у формі ЗНО. Відповідно до пункту 4 наказу МОН від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.10.2014 за № 1208 /25985,  результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (базовий рівень – українська мова) зараховуються як результати атестації за курс повної загальної середньої освіти  для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року. Завдання для проведення атестації з української мови у формі ЗНО укладаються Українським центром оцінювання якості освіти.

Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним закладам результати ЗНО з української мови, які зараховуються як результати атестації, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

Атестація в 11 класі для учнів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з’явлення на атестацію), учнів вечірніх шкіл, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів, проводиться у навчальному закладі у формі переказу.

Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.

Поради щодо підбору тексту переказу

1. Тексти мають бути змістовні. До їх підбору треба підходити делікатно, виважено, щоб не травмувати дитину (наприклад, не брати тексти про маму, адже не у всіх дітей є мама).

2. Не брати гендерні тексти.

3. Обходити політичні, релігійні теми.

4. Тексти мають бути світлими за змістом.

4. Краще брати готові, вивірені тексти.

5. Не має бути авторської пунктуації.

6. Накопиченість орфограм і пунктограм у тексті має бути оптимальною.

Цього року для проведення ДПА не потрібно купувати збірників, тобто Ви можете користуватись минулорічними.

Переказ проводиться за традиційною методикою. За обсягом тексти переказів повинні містити 350-450 слів. На виконання роботи відводиться 90 хвилин, протягом яких учні сприймають текст, докладно відтворюють його в письмовій формі з урахуванням смислової і структурної цілісності. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту  переказу. Переказ оцінюється однією оцінкою, яка є середнім показником набраних балів за зміст та мовне оформлення (грамотність) роботи. Під час докладного переказування відтворюється 65% обсягу тексту.

 

ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт. Роботу слід виконувати кульковою ручкою з синім чорнилом.

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу.

На ньому зазначається дата, до прикладу: 25.05.2015 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки.

ЗРАЗОК ПІДПИСУ:

Робота

з державної підсумкової атестації

з української мови за курс середньої школи

 учня (учениці) 11 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

 

На організацію і підготовку учнів до роботи (роздача заздалегідь підготовлених аркушів, їх підписування) відводиться 2-3 хвилини. У цей час учитель читає первинний текст мовчки і готується до його озвучення, дотримуючись необхідної тональності, виразності, інтонаційної відповідності синтаксису і пунктуації.

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту. Після заголовків крапку не ставлять.

Далі вчитель читає (в середньому темпі) перший раз текст, учні слухають, записів не ведуть ніяких. Після цього дається 3 хвилини для осмислення учнями почутого, вони можуть зробити короткі записи ключових слів, основної думки, конкретних фактичних найменувань (прізвища, дати, цифри).

Під час читання тексту вчитель не називає учням абзаци, вони мають самостійно згрупувати речення в абзаци, відповідно до змісту тексту.

Під час державної підсумкової атестації робота повинна виконуватися учнями самостійно, а тому вести під час атестації бесіду про те, що їм зрозуміло, що незрозуміло не потрібно. Також не проводиться усне переказування почутого та колективне складання плану до тексту.

На дошці вчитель може зробити окремі записи, як-от: маловідомі іншомовні власні імена й географічні назви; складні для сприйняття на слух рідковживані слова (діалектизми, екзотизми, архаїзми, історизми чи індивідуально-авторські слова).

Повторне читання первинного тексту вчителем. Під час сприймання тексту на слух учні можуть зробити записи у чернетці у вигляді плану, окремих слів, словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, для зв’язку частин тексту.

Робота з чернеткою. На чернетці записати лише прізвище. Написання учнями роботи в чернетці (плану, тексту переказу) в повному чи скороченому варіанті, також можливе використання скорочень для економії часу. Під час роботи з чернеткою учні звертають увагу на те, що треба уникати невиправданих повторів, невдалого вибору слів, синтаксичних конструкцій, неправильної розстановки розділових знаків. Бажано, щоб учні у чернетці написали всю роботу, щоб можна було чітко визначитися із папером на чистовий варіант.

Редагування. Варто відвести цій роботі 10 – 15 хвилин, що дасть змогу учням поліпшити мовне оформлення своєї роботи, домогтися більшої точності у вираженні думок тощо.

На виконання роботи в чистовому варіанті (переписування) відводиться не менше 20 хвилин. Учні повинні подбати про те, щоб робота була написана охайно, без виправлень, відповідно до норм оформлення письмового тексту (поділ тексту на абзаци та ін.).

Оцінювання. За переказ виставляється одна оцінка.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу, додається кількість балів за мовне оформлення (грамотність) і їх сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона заокруглюється в бік більшого числа (див. Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі:   Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011, с. 44-49).

Крім того, коли йдеться про оцінку випускної роботи, слід мати на увазі, що об’єктивна оцінка робіт учнів може бути результатом не тільки уважної перевірки, підрахунку помилок, правильної їх класифікації, а й гнучкого підходу вчителя.

У чистовику записується:

 

Переказ

Ранній автопортрет Шевченка

         Упродовж свого творчого життя Шевченко створив понад тридцять малярських і графічних автопортретів, у яких передав свої думки, почуття, переживання …                __________________________________________________

 

З м. – 2   МО – 3 ; 5

    9/8          9 б.

 

  Голова атестаційної комісії           М.Г. Баз

 

  Члени комісії:                                   В.Є. Миронко

                                                             Т.С. Русланко

                                                             В.Ю. Свит

 

Державна підсумкова атестація з української літератури в 11-му класі за курс повної загальної середньої освіти проводиться у формі тестування. Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. Учитель визначає варіанти тестів для кожного (кожної) учня (учениці) на власний розсуд, але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували один варіант.

Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.

Його мета ― перевірити відповідність знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх навчальних закладів програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів за курс середньої школи.

Тривалість виконання ― 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

Кожен тест може складатися із завдань різної форми:

 – завдання з вибором однієї правильної відповіді містять чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Учні повинні вибрати правильну, на їхню думку, відповідь і позначити її в таблиці;

 – завдання з вибором однієї правильної відповіді мають бути  укладені за програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, тому їх повинні виконувати під час державної підсумкової атестації тільки учні класів філологічного напряму;

 – завдання відкритої форми з короткою відповіддю передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.

Якщо завдання передбачає написання розгорнутої відповіді, то учні мають надати розгорнуту відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Обсяг відповіді – від 100 до 200 слів.

 

Використана література.

 

1.  Наказ МОНУ від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році».